1. വംശി

   • നാ. ഓടക്കുഴല്‍
   • നാ. കുഴല്‍
   • നാ. തൂക്കം
   • നാ. രക്തധമനി
 2. വാംശി

   • നാ. മുളവെണ്ണ
   • നാ. മുളനൂറ്
X