1. വംശിക1

      • വി. വംശത്തെ സംബന്ധിച്ച, വംശക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള
  2. വംശിക2

      • നാ. അകില്‍
      • നാ. ഒരുതരം വീണ
X