1. വംശീധരന്‍

      • നാ. ഓടക്കുഴല്‍ ധരിച്ചവന്‍, കൃഷ്ണന്‍
X