1. വംശീയന്‍

      • നാ. വംശത്തില്‍പ്പെട്ടവന്‍, വംശ്യന്‍
X