1. വംശ്യ

      • വി. ഉത്തമകുലത്തില്‍ ജനിച്ച
      • വി. വംശത്തില്‍ പിറന്ന
      • വി. നട്ടെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച
X