1. വംശ്യന്‍

   • നാ. ശിഷ്യന്‍
   • നാ. പൂര്‍വികന്‍
   • നാ. വമ്മ്ശത്തില്‍പ്പെട്ടവന്‍
   • നാ. കുടുംബാംഗം
   • നാ. പിന്‍ഗാമി
X