1. വകക്കാരന്‍

   • നാ. പങ്കാളി
   • നാ. ബന്ധു, കുഡുംബത്തില്‍പ്പെട്ടവന്‍
   • നാ. ജാതിയിലോ വംശത്തിലോ വര്‍ഗത്തിലോപെട്ടവന്‍
   • നാ. സമ്പത്തുള്ളവന്‍
X