1. വകതിരിവ്

      • നാ. മര്യാദ
      • നാ. വിവേചിച്ച് അറിയാനുള്ള ശേഷി, വിവേകം
      • നാ. തരംതിരിക്കല്‍
X