1. വക1

   • നാ. (ഒരു വ്യക്തിക്കോ വസ്തുവിനോ സ്ഥാപനത്തിനോ) ഉടമപ്പെട്ടത്, സ്വന്തമായുള്ളത്
   • നാ. ബന്ധപ്പെട്ടത്, ബന്ധപ്പെട്ടയാള്‍, വര്‍ഗത്തിലോ വംശത്തിലോപെട്ടയാള്‍
   • നാ. വസ്തു, സമ്പത്ത്
   • നാ. ജാതി, വിഭാഗം (പ്ര.) വകകൊള്ളിക്കുക = 1. ഒരു ഇനത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക, ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക
   • നാ. കണക്കില്‍കൊള്ളിക്കുക, കണക്കില്‍ ചേര്‍ക്കുക
   • നാ. തുക മാറ്റിവയ്ക്കുക. വകവരുത്തുക = കൊല്ലുക. വകയിരുത്തുക = ധനമോ മറ്റുവിഭവങ്ങളോ വേറേ വേറേ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിഭജിക്കുക. വകവയ്ക്കുക = 1. വകകൊള്ളിക്കുക
   • നാ. ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിഗണിക്കുക
   • നാ. ആദരിക്കുക. വകയാക്കുക = 1. സമ്പാദിക്കുക
   • നാ. ഈടാക്കുക. വകതിരിക്കുക = പലൈനങ്ങളായോ വിഭാഗങ്ങളായോ വേര്‍തിരിക്കുക
 2. വക2

   •   "വകയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 3. വാക

   • നാ. തപസ്സ്
   • നാ. ഭംഗി
   • നാ. ജയം
   • നാ. ഒരു വൃക്ഷം
   • നാ. ഒരു കിഴങ്ങ്
 4. വാഗ

   • നാ. കടിഞ്ഞാണ്‍
X