1. ശംഖകം

      • നാ. ശംഖ്
      • നാ. ഒരു ശിരാരോഗം
X