1. ശംഖധ്മാനം

      • നാ. ശംഖം ഊതല്‍. ശംഖധ്മാവ് - ശംഖുവിളിക്കുന്നവന്‍
X