1. ശംഖന്‍

   • നാ. ശംഖാസുരന്‍
   • നാ. വിരാടന്‍റെ പുത്രന്‍ (ദ്രാണരാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ടു)
   • നാ. അഷ്ടനാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ശംഖപാലന്‍
   • നാ. അഷ്ടാദശസ്മൃതിമാരില്‍ ഒരാള്‍
   • നാ. ഒരു ജാതി (തൊഴില്‍ - മത്സ്യബന്ധനം)
X