1. ശംഖപുഷ്പം

      • നാ. ഒരുതരം പൂവ് (ശംഖസദൃശമായ ആകൃതിയോടുകൂടിയത്)
X