1. ശംഖമുദ്ര

      • നാ. ഒരു കരമുദ്ര
      • നാ. കൈയൊപ്പിനു പകരം ചില ഉന്നതസ്ഥാനികള്‍ വയ്ക്കുന്ന മുദ്ര
X