1. ശംഖസ്വനം

      • നാ. ശംഖിന്‍റെ ശബ്ദം (ശംഖുവിളി)
X