1. ശംഖുതിരി

      • നാ. ശംഖിലുള്ള പിരി
      • നാ. ഒരുതരം പിരിയാണി
X