1. ശംഖുമുദ്ര

      • നാ. ശംഖുരൂപം പതിക്കാനുള്ള മുദ്ര, തിരുവിതാങ്കൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍മുദ്ര
X