1. ശംഖുവിളി

      • നാ. ശംഖൂത്ത്, ശംഖം ഊതി ശബ്ദിപ്പിക്കല്‍
X