1. ശംബരം

   • നാ. ജലം
   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. യുദ്ധം
   • നാ. മേഘം
X