1. ശംബലം

      • നാ. കര, തീരം
      • നാ. കുലം, കുടുംബം
      • നാ. യാത്രയ്ക്കുള്ള വിഭവങ്ങള്‍
X