1. ശംബലി

      • നാ. ദാസി
  2. ശംഭലി

      • നാ. വേശ്യ
      • നാ. ദാസി
X