1. ശംഭു

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. ബ്രഹ്മാവ്
 2. ശംബു

   • നാ. കക്ക
   • നാ. ചെറിയ ശംഖ്
X