1. ശംഭുപ്രിയ

      • നാ. നെല്ലി
      • നാ. പാര്‍വതി
      • നാ. ദുര്‍ഗ
X