1. ശകടവ്യൂഹം

      • നാ. ശകടാകൃതിയിലുള്ള സൈന്യവ്യൂഹം
X