1. ശകടിക

      • നാ. കൈവണ്ടി
  2. ശാകടിക

      • വി. വണ്ടിയില്‍ പോകുന്ന
      • വി. വണ്ടിയോടു ബന്ധപ്പെട്ട
X