1. ഷഡംഗജ്ഞന്‍

      • നാ. ആറുവേദങ്ങളും പഠിച്ചവന്‍
X