1. ഷഡക്ഷരമന്ത്രം

      • നാ. ആറ് അക്ഷരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ മന്ത്രം, "ശ്രീരാമായ നമഃ", "ഓം നമശ്ശിവായ" ഇത്യാദി
X