1. ഷഡഭിജ്ഞന്‍

      • നാ. ബുദ്ധമുനി
      • നാ. ദിവ്യദൃഷ്ടി പൂര്‍വനിവാസാനുസ്മൃതി പരഹൃദയജ്ഞാനം ആകാശഗമനം കായവ്യൂഹം ആത്മജ്ഞാനം ഈ ആറും ഉള്ളവന്‍ (സാകല്യേന അറിഞ്ഞവന്‍)
X