1. ഷഡിന്ദ്രിയന്നള്‍

      • നാ. ബ.വ. ആറ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ (പഞ്ചേന്ദ്രിയവം മനസ്സും)
X