1. ഷഡീതികള്‍

      • നാ. ബ.വ. ആറുതരം ഈതിബാധകള്‍ (അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി, ശലഭങ്ങള്‍, എലികള്‍, കിളികള്‍, ശത്രുസൈന്യം എന്നിവ)
X