1. ഷഡൃതുക്കള്‍

      • നാ. ബ.വ. ആറ് ഋതുക്കള്‍ (വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വര്‍ഷം, ശരത്ത്, ഹേമന്തം, ശിശിരം)
X