1. ഷഡ്ഭാഗം

      • നാ. (വിളവില്‍) ആറിലൊന്ന്, രാജഭോഗം
X