1. ഷഡ്ഭുജം

      • വി. ആറുകൈകളുള്ള, ആറുവശങ്ങളുള്ള
      • നാ. ആറുകോണുകളുള്ള പരിലേഖം
X