1. ഷഡ്വക്ത്രന്‍

      • നാ. ഷഡ്വദനന്‍, ഷഡ്വാനനന്‍, ആറുമുഖന്‍, അറുമുഖന്‍
X