1. ഷണ്ഡ(ക)ന്‍

      • നാ. നപുംസകന്‍
      • നാ. വരിയുടച്ച കാള
      • നാ. സ്വതന്ത്രനായ കാള
X