1. ഷണ്ണയം

      • നാ. സന്ധി വിഗ്രഹം യാനം ആസനം ദ്വൈധീഭാവം ആശ്രയം എന്നിവ
X