1. ഷഷ്ടി

   • നാ. അറുപത്
 2. ഷഷ്ഠി

   • നാ. ദുര്‍ഗ
   • നാ. ആറാമത്തെ തിഥി (പക്കം)
   • നാ. ആറാമത്തെ വിഭക്തി
X