1. ഷാ

  പേര്‍.

   • നാ. രാജാവ്
 2. ശ്-അ

   •   വ്യഞ്ജനങ്ങളില്‍ മുപ്പതാമത്തേത്. താലവ്യമായ ഊഷ്മാവ് (തദ്ഭവങ്ങളില്‍ "ശ" പ്രായേണ "ച" ആകും. ഉദാഃ ശകടം - ചകടു, ചാട്).
 3. ഷ്-അ

   •   മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. മൂര്‍ധന്യമായ ഊഷ്മാവ്.
X