1. ഷാഡവം

   • നാ. രസം
   • നാ. ഭാവം
   • നാ. സംഗീതം
   • നാ. ആരോഹണത്തില്‍ സ്വരം കുറവുള്ള രാഗം
X