1. സംക്രമിതവാച്യം

    സം. -സംക്രമിത-വാച്യ

      • നാ. ലക്ഷണാമൂലധ്വനിയുടെ ഒരു വിഭാഗം, അര്‍ത്ഥം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സംക്രമിച്ചുപോയത്
X