1. സംഖ്യാതീത

    സം. സംഖ്യാ-അതീത

      • വി. എണ്ണമറ്റ, കണക്കാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത
X