1. സംഖ്യാനം

  സം. സംഖ്യാന

   • നാ. പ്രത്യക്ഷപ്പെടല്‍
   • നാ. അനേകം
   • നാ. കണക്കെടുക്കല്‍, തിട്ടപ്പെടുത്തല്‍
   • നാ. കണക്കുകൂട്ടല്‍, ഗണനം
   • നാ. അളവെടുപ്പ്
X