1. സംഗം

  സം. സംഗ

   • നാ. ഒത്തുചേരല്‍, സ്‌ത്രീപുരുഷസം യോഗം
   • നാ. സംഘട്ടനം, യുദ്ധം
 2. സംഘം

  സം. സംഘ

   • നാ. ഒരാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി ഒത്തുചേര്‍ന്ന കുറേ ആളുകളുടെ കൂട്ടം
   • നാ. ഒരാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി കുറേ ആളുകള്‍ ചേര്‍ന്നു രൂപവല്‍ക്കരിച്ച സംഘടന
   • നാ. സഹകരണസംഘം
   • നാ. ഒരേ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ചു വസിക്കുന്ന ആളുകള്‍, സമുദായം
   • നാ. മൃഗങ്ങളുടെയോ മറ്റു ജന്തുക്കളുടെയോ പറ്റം
   • നാ. ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ സമൂഹം
X