1. സംഗണിക

    സം. സം -ഗണികാ

      • നാ. ലോകം
      • നാ. സമൂഹം
X