1. സംഗത

  സം. -ഗത

   • വി. ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന
   • വി. ഒത്തുചേര്‍ന്ന, സമ്യോജിച്ച, ഐക്യം പ്രാപിച്ച
   • വി. കൂടിച്ചേര്‍ന്ന, പരസ്പരപൂരകമായ
   • വി. ഉചിതമായ, യോജിച്ച, പൊരുത്തമുള്ള
X