1. സംഗതം

  സം.

   • നാ. പൊരുത്തം
   • നാ. സാധാരണമായുള്ള ഒത്തുചേരല്‍
   • നാ. കൂട്ടുകെട്ട്, സൗഹൃദം, അടുപ്പം
 2. സംഘാതം

  സം. -ഘാത < ഹന്

   • നാ. എല്ല്
   • നാ. വധം
   • നാ. അടച്ചുപൂട്ടല്‍
   • നാ. ഏറ്റുമുട്ടല്‍, കൂട്ടിമുട്ടല്‍
   • നാ. ഞെരിച്ചമര്‍ത്തല്‍
   • നാ. കാഠിന്യം, തീക്ഷ്ണത
   • നാ. ഗാഡമായ ചേര്‍ച്ച, സമ്യോഗം
   • നാ. സഞ്ചയം, കൂട്ടം, കൂന
   • നാ. യാത്രക്കാരുടെ സംഘം
   • നാ. സമ്യുക്തപദാര്‍ഥം, പലത് ഗാഡമായി കൂടിച്ചേര്‍ന്നുണ്ടായ വസ്തു
   • നാട്യ. ഒരു പ്രത്യേകതരം നട
   • നാ. കഫക്കെട്ട്
X