1. സംഗമത

    സം. സംഗമ-ത

      • വി. (ഒന്നിലേക്ക്) നയിക്കുന്ന, മാര്‍ഗദര്‍ശകമായ
X