1. സംഗമനീയ

    സം. -ഗമനീയ

      • വി. ഐക്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന
X