1. സംഗരം

  സം.

   • നാ. വിഷം
   • നാ. അറിവ്
   • നാ. ഒത്തുചേരല്‍
   • നാ. യുദ്ധം, സംഘട്ടനം
   • നാ. വിലപേശല്‍
   • നാ. വിലയ്ക്കു കൊടുക്കല്‍
   • നാ. കരാറ്
X