1. സംഗവം

    സം.

      • നാ. ദിവസത്തിന്‍റെ അഞ്ചു വിഭാഗങ്ങളില്‍ രണ്ടാമത്തേത്
X